Algemene Voorwaarden

ALGEMENE Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten.
– Getoonde prijzen zijn incl .21% BTW en excl. eventuele transactie- en bezorgkosten.
– Normale verzendkosten á € 6,95 in Nederland zijn op basis van 1-12 wijn/bierflessen.
– PayPal kosten á € 2,50 per transactie worden aan u door berekend.
– Minimale afname 1 fles of een veelvoud hiervan (2, 6, 12, 18,…).

Algemeen
Onder HEANGLER bier&wijn wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan: VITICULT v.o.f., kantoorhoudend Hengelo (Ov.), Nederland.

  1. Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van HEANGLER bier&wijn

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

1.3 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met VITICULT v.o.f. contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 VITICULT v.o.f. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Door het gebruik van de HEANGLER.NL internetsite van VITICULT v.o.f. en-of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

  1. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van VITICULT v.o.f. zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. VITICULT v.o.f. heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan.

2.3 Koper en VITICULT v.o.f. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van VITICULT v.o.f. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. VITICULT v.o.f. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding enof ontbinding van de overeenkomst.

  1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euros (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.4 Alle opgaven door VITICULT v.o.f. van getallen, specificaties, en of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. VITICULT v.o.f. kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

3.5 Hengelo Franco levering vanaf € 10,– Twente Franco levering vanaf € 50,– Bij bestellingenkoopovereenkomst die worden voldaan via bankoverschrijving zijn de verzendkosten zoals deze bij de afrekenkassa worden aangegeven. Ophalen kan in Hengelo (Ov.) na telefonische afspraak.

  1. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling via uw eigen beveiligde bankomgeving met iDEAL of via externe intermediar PayPal. Een betaling vooraf geschiedt per digitaal verzonden factuur. Na bijschrijving worden de goederen geleverd/verzonden.

4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die VITICULT v.o.f. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is VITICULT v.o.f. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

  1. Aflevering Levertijd

5.1 Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. VITICULT v.o.f. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.3 VITICULT v.o.f. zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van VITICULT v.o.f. VITICULT v.o.f. blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

5.4 VITICULT v.o.f. is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door VITICULT vo.f. gedragen.

5.5 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

  1. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie.

6.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt VITICULT v.o.f. zorg voor terugbetaling binnen 20 dagen van het door de Koper aan VITICULT v.o.f. betaalde. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.

  1. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is VITICULT v.o.f. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen enof het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

  1. Schadevergoeding

8.1 VITICULT v.o.f. kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen

  1. Toepasselijk rechtbevoegde rechter

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen VITICULT v.o.f. en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien VITICULT v.o.f. daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van VITICULT v.o.f. of de Koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

9.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan